Občina Žužemberk

Občina Žužemberk se s pitno vodo trenutno oskrbuje iz zajetja Globoko – Globočec, ki se nahaja v občini Ivančna Gorica. Po podatkih poraba vode na območju občine Žužemberk, vključno z izgubami na dotrajanih cevovodih ter predvidena poraba za še ne oskrbljena področja s pitno vodo, ne presega 15 l/s. Ta količino vode bo zagotovljena iz obstoječih vodnih virov Križi ter z navezavo na vodovodni sistem Kočevje Ribnica preko vodohrana Mala Gora ter z navezavo na vodovodni sistem Dolenjskih Toplic preko vodohrana Drenje. Za pokrivanje visoke cone Ajdovske planote ter naselja Žužemberk, vključno za naselji Globodolske doline v občini Mirni Peči, pa se bo aktiviral vodni vir Vinkov vrh, ki ima izdatnost 9 l/s.

Visoka cona desnega brega reke Krke se bo po zaključku projekta oskrbovala iz obstoječega primarnega vodovoda Kočevje – Ribnica, levi breg reke Krke pa iz lastnega vodnega vira Gonji Križi, ki ima izdatnost 5,0 l/s in bo zagotovil predvideno porabo vode za visoko cono, ki znaša 3,91 l/s. V ta namen bo izgrajen povezovalni cevovod levega brega reke Krke na trasi voda Dol. Križi oz. Vrhovo do Poljan pri Žužemberku. Od tu naprej se bo uporabljala obstoječa trasa cevovoda do Šmihela pri Žužemberku kot povezovalni cevovod levega in desnega brega.

V Šmihelu sta načrtovani dve veji vodov, ki se bosta oskrbovali iz vodnega vira Kočevje. Na trasi ene je načrtovana povečava profila obstoječega cevovoda in hkrati povezava z nižinsko cono v smeri Dešeča vas-Budganja vas – Stranska vas. Na trasi druge veje je načrtovana povečava profila obstoječega cevovoda Šmihel – Klečet – Drašča vas – Kurjevo. Dotok vode v omrežje se bo izvedlo preko novega povezovalnega cevovoda od Šmihela do vodohrana Plešivica, ki ima kapaciteto 184 m3 vode na koti 428,5 metrov n.v.

Vodohran Plešivica trenutno ne obratuje. Načrtovana je oskrba iz vodovodnega sistema Kočevje preko gravitacijskih vodov in preko naselij Lazina, Lopata, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah in Visejec. V ta namen se bo ponovno aktiviral obstoječi vodohran. Navedeni naselji se bosta oskrbovali direktno preko gravitacijskih vodov in preko vodohrana Mala Gora na koti 585 metrov n.v., z razbremenitvijo tlakov preko razbremenilnih jaškov in reducirnih ventilov na odcepu sekundarnih vodov skozi naselja.

Trasa obstoječega cevovoda za višinsko cono naselji Gradenc, Veliko in Malo Lipje ter Lašče se bo na odtoku iz vodohrana Plešivica navezala na vodni vir Kočevje in se ne bo obnavljalo.

V naselju Lazina se na dovodnem primarnem vodu iz vodohrana Mala Gora in vodnega vira Kočevje preko naselja Smuka izvedeta dva odcepna voda. En odcepni vod v smeri Lopata do vodohrana Plešivica in drugi odcepni vod v smeri Hinje do obstoječega vodohrana Pleš. Vodohran Pleš bo preko obnove omrežja oskrboval še naselji Pleš, Prevole, Žvirče in Ratje. Obstoječi povezovalni cevovod Višnje – Žvirče, ki se napaja iz vodnega vira Globočec se opusti.

Oskrba nizke cone

Poraba vode na nizki coni trenutno vključno z izgubami znaša 8,48 l/s, ter predvidena poraba 1,58 l/s za naselja katera še nimajo vode. Skupna poraba pitne vode v okviru nizke cone znaša 10,06 l/s. Nizka cona se napaja tudi iz vodovodnega sistema Dolenjske Toplice preko vodohrana Drenje.

V okviru tega dela se bo izvedlo črpališče na vrtini Vinkov Vrh, novi cevovod na povezavi naselij, vodohran prostornine 100 m3 na nadmorski višini 388 metrov nad Malim Lipovcem za nižinski del Ajdovske planote. Prav tako se bo izvede črpališče - prečrpavališče Srednji Lipovec na koti 374 metrov n.v. za prečrpavanje vode v vodohrana Boršt na koti 505 metrov n.v. , vodohran Boršt prostornine 100 m3 na koti 505 metrov n.v., ter nov cevovod do Velikega Lipovca, Ajdovca in Brezove Rebri. Za zagotovitev oskrbe s pitno vodo naselja Žužemberk z okolico ter Dvora se bo zgradil nov vodohran Zafara 200m3 in vodohran Mačkovec Pri Dvoru s kapaciteto 100 m3. Za transport vode se bo zgradil povezovalni napajalni cevovod od vodohrana Mali Lipovec na višini 388. metrov n.m. do vodohrana Mačkovec pri Dvoru in novega vodohrana Zafara. Na povratnem vodu iz vodohrana mali Lipovec se bo le-ta naveže na odcepni vod za oskrbo naselja Vinkovega Vrha.

Hidravlična izboljšava bo izvedena na cevovodu do naselja Dvor, Koti, Jame in Podgozda, ki se bodo oskrbovali preko novega vodohrana Mačkovec pri Dvoru na koti 245 metrov n.v. Naselja Mačkovec pri Dvoru, Sadinja vas in Trebča vas se bodo oskrbovala preko gravitacijskega cevovoda iz vodohrana Mali Lipovec prek in preko razbremenilnega jaška Vinkov Vrh na koti 210 metrov n.v. Naselje Stavča vas bo priklopljeno preko obstoječega razbremenilnika Mačkovec na koti 245,60 metrov n.v.

S hidravlično posodobitvijo cevovoda do vodohrana Stranska Vas in s povezavo z novim vodnim virom iz vrtine Vinkov Vrh bodo zagotovljeni pogoji za povezavo oskrbe s pitno vodo naselij levega in desnega brega reke Krke. Izgrajen bo cevovod med novim vodohranom Zafara in obstoječim vodohranom Stranska vas, kjer se preko reke Krke povežejo sistemi visoke in nizke cone, kar bo omogočalo trajno in stabilno oskrbo s pitno vodo celotnega območja. Transport vode do vodohrana Stranska vas na povezavi levega in desnega brega bo potekal gravitacijsko.

Vodohran Stranska vas bo oskrboval desni breg reke Krke v krožni povezavi z levim bregom ter povezavo z višinsko cono in vodnim virom Kočevje preko naselja Budganja vas. Nižinska cona bo oskrbovala vzvodni breg Krke naselje Prapreč na levem bregu reke Krke.

www.zuzemberk.si