Občina Mirna Peč

V občini Mirna Peč bosta v celoti izkoriščena vodna vira vrtin PG-1 in PG-2, povečan bo profil cevi med vodohranoma Kal (črpališče Postaja) - Malenska vas. Del projekta bo prav tako novogradnja napajalnega voda Vrhpeč – Jordankal – Globodol. Za naselje Golobinjek, ki nima javnega vodovoda, se bo izvedla novogradnja voda iz naselja Malenska vas. Zaradi povečanega odjema je od navezovanja na Kal in industrijsko cono Dolenja vas, predviden povečan profil NL DN 150.

Po zaključku del se bodo naselja v globodolski dolini izločila iz vodovodnega sistema Trebnje. Vodni vir v Radanji vasi, ki oskrbuje vodni sistem Trebnje, bo za naselja v občini Trebnje ohranjen.

Globodolska dolina, vključno z naseljem Jordankal, se sedaj oskrbuje iz vodovodnega sistema Trebnje. Povprečna poraba trenutno znaša 0,5 l/s. Po izvedbi povezave vodovoda Vrhpeč – Jordankal in Brezova Reber – Globodol se bo povezava na vodovodnem sistemu Trebnje opustila. Predvideni pretok na povezavi Brezova Reber – Globodol – Jordankal – Vrhpeč v vodovodni sistem občine Mirna Peč znaša 3 l/s.

Za oskrbo s pitno vodo občine Mirno Peč je potrebno zagotoviti tudi povezavo med primarnim cevovodom Brezova Reber in Globodolom, v sklopu sistema Suhokrajinskega cevovoda. Prav tako se bo izvedla povezava sistema cevovoda Suhe krajine z obstoječim cevovodom med vrtino PG-2 – vodohrana Plešivica na relaciji: Jordankal – Vrhpeč, ter povezava cevovoda s hidravlično izboljšavo povečave profila cevovoda na relaciji: vodohran Veliki Kal (črpališče Postaja) – Jablan - VH Malenska vas - Biška vas.

Oskrba s pitno vodo občine Mirna Peč bo zagotovljena iz vodnih virov na vrtini PG-1 in PG-2, preko treh vej na območju severozahodnega dela občine in sicer na relaciji vodohran Plešivica – Čemše – Poljane – Vrhpeč, VH Plešivica – Čemše – Dolenja vas – VH Kal in VH Plešivica – Hmeljčič – VH Kal. S predvideno povezavo se gravitacijsko oskrbuje z vodo vodohran Veliki Kal in vodohran Malenska vas. Opustilo se bo črpališče Postaja, ki sedaj prečrpava vodo iz smeri Malenska vas do vodohrana Veliki Kal.

Prav tako je predvidena izvedba hidravlične posodobitve cevovoda s povečavo profila od obstoječega črpališča s povezavo na vodohran Veliki Kal – vodohran Malenska vas – Jablan v izvedbi NL DN 150, povečava profila povezave vodohran Malenska vas – Biška vas NL DN 150 mm, povečava profila povezave Hmeljčič – VH Kal NL DN 125 mm, novogradnja s povečavo profila Brezova Reber – Globodol in Jordankal – Vrhpeč NL DN 125 mm, novogradnja za naselje Golobinjek na relaciji Malenska vas – Golobinjek NL DN 100 mm s črpališčem in vodohranom Golobinjek kapacitete 50 m3.

Vodovod Globodol

Navezava na obstoječe vodovodno omrežje Globodol se bo izvajalo iz smeri občine Žužemberk, iz naselja Brezova reber. Obstoječi cevovod skozi naselja v Globodolski dolini bo ohranjen.

Vodovod Mirna Peč

V vodovodni sistem občine Mirna Peč so vključeni trije obstoječi vodohrani skupne kapacitete 600 m3, predvideva pa se izgradnja novega vodohrana za naselje Golobinjek kapacitete 50 m3. Kapaciteta obstoječih vodohranov zadostuje sedanji in predvideni porabi vode ter zalogi vode v primeru požara. V okviru hidravlične izboljšave cevovoda za zagotovitev zadostnih kapacitet vode se bo izvedla tudi novogradnja ter hidravlična izboljšava obstoječih omrežij na zgoraj navedenih trasah.

www.mirnapec.si