Občina Kočevje

Za občino Kočevje se bo v okviru projekta zagotovila povezava cevovoda na trasi Gorenje – Mala Gora – Stari Log – Smuka in na trasi odsek Mala Gora – VH Mala Gora - Vrbovec – Polom ter v nadaljevanju navezava na vodovodni sistem občine Dobrepolje.

Predvidene trase cevovodov se bodo navezovale na vodni vir in vodovodni sistem Ribnica – Kočevje. Za naselje Mala Gora bo izgrajen cevovod po izdelanem projektu Hidroinženiring d.o.o. PGD, PZI št. 40-147-00/2005 in gradbenem dovoljenju št. 35102-79/2004-415 z dne 8.6.2005.

Za naselji Stari log in Smuka je predviden nov napajalni vod iz predvidenega skupnega vodohrana VH Mala Gora na trasi cevovoda Stari Log – Smuka – obstoječi vodohran Smuka. Naselje Starega Loga se bo oskrbovalo direktno iz napajalnega voda preko razbremenilnega jaška na odcepnem sekundarnem vodu. Sekundarni vodovod za Stari Log bo v celoti obnovljen. Naselje Smuka se bo oskrbovalo iz obstoječega vodohrana Smuka in preko sekundarnega cevovoda, ki bo hidravlično nadgrajen. Preko predvidenega vodohrana Mala Gora kapacitete 200 m3 in novega cevovoda, se bodo oskrbovala tudi naselja Vrbovec, Polom in Seč. Na sistemu se bo ohranila samo vodohranska kapaciteta vodohrana Smuka, ki bo oskrboval naselji Smuka.

Naselje Mala Gora se bo oskrbovalo preko povezovalnega cevovoda Gorenje in obstoječega vodohrana Slovenska vas. Preostale vodohranske kapacitete obravnavanih območij Stari Log in Polom se bodo opustile.

www.kocevje.si