Občina Dolenjske Toplice

V vodovodni sistem Dolenjskih Toplic se vključi vodni vir Stare Žage. Zaradi tega se bo izvedla hidravlična izboljšava celotnega sistema. Obstoječi vodni vir Dt 1 je predviden kot rezervni vodni vir. Sistem je zasnovan kot krožna zanka, ki bo Dolenjske Toplice napajal po vzhodni in zahodni strani, kot sledi:

 • povezava iz vodnega vira vrtine Stare žage je izvedena do Malega Riglja. Trasa se nato nadaljuje po lokalni cesti do Velikega Riglja, kjer je predviden odcep za napajanje naselja Bušinec. Na primarnem vodu nad naseljem Cerovec je predviden raztežilnik na koti 230 metrov n.v., ki bo razbremenil tlak na primarnem vodu vodohran Stare žage – vodohran Cvinger in obenem znižal tlak za odjem naselja Cerovec,
 • v naselju Cerovec se trasa razdeli v dve smeri:
  • smer Podturn z direktno navezavo na vodohran Cvinger na koti 229,41 metrov n.m s kapaciteto 320 m3. V Podturnu se odcepi za smer Podhoste in Soteske do vodohrana Drenje na koti 303 metrov n.m. in kapaciteto 100 m3, črpališče Soteska,
  • smer Sušice, kjer se v naselju Dol Sušice trasa razcepi za smeri Gor. Sušice, Drganja sela in Dolenjske Toplice. V Dolenjskih Toplicah se navezuje na obstoječe vodovodno omrežje,
  • izvede se raztežilnik na 358,50 metrov n.v. za napajanje naselja Cerovci in Kočevskih poljan,
 • v Dolenjskih Toplicah se izvede prevezava visoke cone Cviblje v črpališču na vrtini Dt1, črpališče na vrtini se ohrani kot rezervni vodni vir,
 • iz vodohrana Drenje se povratni vod naveže na nizko cono Dol. In Gor Polja, pri čemer se prekine dotrajana povezava na vodovodni sistem Straže,
 • iz vodohrana Drenje se izvede napajanje vodovodnega sistema Žužemberk za območje naselja Dvor.

www.dolenjske-toplice.si