Občina Dobrepolje

Oskrba s pitno vodo na območju občine Dobrepolje je načrtovana v dveh oskrbovalnih conah:

  • višinska cona se oskrbuje iz vodnega vira Rob v občini Velike Lašče in bo ostala priključena na ta vodni vir ter
  • nižinska cona, ki se bo navezala na vodni vir vodovodnega sistema občine Kočevje. Obstoječi vodni viri v občini Dobrepolje ostanejo kot rezervni vodni viri.

Vodni vir vrtini K0-1 in K0-2, Rob skupne kapacitete obeh vrtin 16 l/s, ki trenutno napaja občino Dobrepolje, je lociran v občini Velike Lašče. Del načrpane vode (4 l/s) je namenjen porabi prebivalcev občine Velike Lašče. Za potrebe občine Dobrepolje tako ostane 11 l/s. Povprečna poraba vode za občino Dobrepolje za leto 2010 znaša 8,05 l/s. Hidravlične izboljšave za projektirano dobo predvideva odjem vode iz vodovodnega sistema občine Kočevje do 10 l/s. Od tega se preko črpališča in vodohrana Mala Gora za potrebe občine Dobrepolje predvideva 5 l/s in 5 l/s za občino Žužemberk. Ker se bo iz vodovodnega sistema Kočevje izključno oskrboval nižinski del občine Dobrepolje, dejanski pretok vode na meji ne bo večji kot 2 l/s. Nižinska in višinska cona bosta med sabo na sistemih povezana v naselju Kompolje. V primeru havarij na sistemu višinske cone je možno s predvideno količino 5 l/s nadomestiti pomanjkanje na sistemu višinske cone ali obratno.

Med vodohranskimi kapacitetami višinske in nižinske cone bo izvedena hidravlična izboljšava cevovoda z elektrifikacijo obstoječih vodohranov Lipa in Videm in merilno regulacijsko opremo za prenos podatkov.

Sistem bo dograjen z novim napajalnim gravitacijskim transportnim vodom z navezavo na vodovodni sistem občine Kočevje, ki bo povezoval nižinsko in višinsko cono v občini Dobrepolje.

www.dobrepolje.si