Cilj investicije

Z izvedbo projekta bodo doseženi naslednji splošni cilji:

  • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na širšem območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk,
  • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotovitev boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na vodovodni sistem v občinah Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk,
  • povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

Projekt zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 tako, da prispeva k doseganju specifičnega cilja »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, in sicer:

  • s priključitvijo novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo,
  • z zmanjšanjem vodnih izgub,
  • z izboljšanjem kakovosti oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev.

Projekt zajema izgradnjo 152.085 metrov cevovodov, 7 črpališč (5 novih črpališč in 2 nadgradnji črpališč), 16 vodohranov (7 novogradenj in 9 nadgradenj), 16 razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih jaškov in 11 merilnih jaškov.