Oskrba s pitno vodo Suhe krajine

Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine je namenjen reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk. V okviru projekta bo v naslednjih letih izvedena nadgradnja in hidravlična izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov s priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev novih vodnih virov in s tem zagotovitev varne ter zdrave oskrbe s pitno vodo.

Zaradi občasne oporečne kakovosti pitne vode na zajetjih, neustreznih kapacitet vodovodnega sistema in nepovezanosti v celovit sistem, se bo z vključitvijo 5 novih vodnih virov in hidravlično izboljšavo sistema vzpostavil celovit sistem oskrbe s pitno vodo na območju vključenih občin.

Z izvedbo projekta bodo doseženi naslednji splošni cilji:

  • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na širšem območju občin Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk,
  • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotovitev boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na vodovodni sistem v občinah Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Žužemberk,
  • povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

Projekt zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 tako, da prispeva k doseganju specifičnega cilja »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

  • s priključitvijo novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo,
  • z zmanjšanjem vodnih izgub,
  • z izboljšanjem kakovosti oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev.

Izvedba projekta bo zajemala izgradnjo 152.085 metrov cevovodov, 7 črpališč (5 novih črpališč in 2 nadgradnji črpališč), 16 vodohranov (7 novogradenj, 9 nadgradenj), 16 razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih jaškov in 11 merilnih jaškov.

Po izvedbi investicije, predviden zaključek del je v letu 2018, bodo javno komunalno infrastrukturo prevzeli v upravljanje trije upravljavci in sicer:

  • Hydrovod d.o.o. za občino Kočevje,
  • Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. za občino Dobrepolje in
  • Komunala Novo mesto d.o.o. za občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.

Območje izvedbe projekta